0484 61 42 18

Algemene voorwaarden
Kunstgrassen MON VER't

1. Algemeen
Het toekennen van een opdracht aan de verkoper impliceert de volledige aanvaarding van deze “Algemene Voorwaarden”. Alleen deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing behoudens wijzigingen, door beide partijen schriftelijk overeengekomen. De verwijzing van de koper naar zijn eventuele voorwaarden of een standaard clausule, op bv. briefpapier en/of in de eigen voorwaarden van de koper, met de exclusieve werking van de voorwaarden van de koper zijn hiervoor niet voldoende. Betreffende alle punten die niet door deze “Algemene Voorwaarden” behandeld worden, rust de beslissing uitsluitend bij de verkoper.

2. Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en slechts 30 dagen geldig. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen.

4. Tekeningen en beschrijvingen
Gegevens zoals afmetingen, vermogens, enzovoort opgenomen in catalogi, advertenties, offertes, tekeningen, enzovoort hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper. Ze mogen niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven worden of ter kennis gebracht aan derden. Indien het gaat om fabricatie volgens tekening, zal enkel de tekening van de verkoper, met eventuele afwijkingen op de vraag van de koper, rechtsgeldig zijn.

5. Verpakking
Alle prijzen gelden voor onverpakte goederen.

6. Controle
Controles en verificaties door de koper worden tijdens de normale werkuren in de werkplaatsen van verkoper of zijn onderaannemers uitgevoerd, nadat tevoren dag en uur overeengekomen zijn. Kosten voorkomend uit dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle of keuringsorganisme zijn ten last van de koper.

7. Overgang van risico en aanvaarding
De goederen worden in de fabriek van de verkoper of zijn onderaannemers verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden. De goederen reizen dus steeds op risico van de koper. De koper draagt het risico van de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij de fabriek verlaten. Zichtbare gebreken en afwijkende hoeveelheden dienen uitgesproken en vermeld te worden bij de feitelijke levering, eventueel aan de vervoerder.

8. Eigendomsbehoud
Alle verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van alle verkochte goederen, dit zonder afbreuk te doen aan art. 7. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. Bij doorverkoop van de goederen onder voorbehoud staat de koper alle rechten, die hij ten opzichte van zijn klant heeft, hiermee af aan de verkoper.

9. Leveringstermijnen
De leveringstermijn loopt vanaf de laatste van de volgende data:
a) de dag van totstandkoming van overeenkomst volgens art. 3
b) de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien deze in overeenkomst bedongen is voor het begin van de fabricage
c) de dag van akkoord over technische details, o.a. na goedkeuring van fabricagetekeningen
De in overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn slechts een schatting en dus niet gewaarborgd: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

10. Betaling
Alle betalingen geschieden in de munt voorzien in de overeenkomst; ze zijn netto en discontovrij. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Bij leveringstermijnen langer dan 3 maanden heeft de verkoper het recht zijn prijzen aan te passen, volgens de prijsherzieningsformule van Agoria: P = P° (aM/M° + bS/S + 0.2). De facturen zijn onmiddellijk bij hun ontvangst betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest opbrengen van 18% per jaar, hetzij 1,5% per maand. Dit verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag. Bovendien zal bij een ingebrekestelling een bedrag van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 250,-€ verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortvloeiende uit laattijdige uitvoering van de betalingsverplichtingen en voor buitenrechterlijke kosten die eraan verbonden zijn. Interestbetalingen worden hierdoor onaangeroerd gelaten. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij door de verkoper ter beschikking gesteld worden, mag hij de aan levering verbonden betaling niet uitstellen. Achterhouden van betaling of aftrekken van kosten wegens door de verkoper niet erkende klachten is niet toegelaten. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De verkoper behoudt zich het recht alle verschuldigde bedragen op kosten van de koper te laten innen. Het achterhouden van waarborgsommen is niet toegestaan. Alle huidige en toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

11. Financiële waarborgen
De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het, na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert, deze garantie te eisen die hij nodigt acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen zelfs na uitlevering der goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist. Zulke gevallen zijn bv. : het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, vertraging in betaling bij RSZ, beslag op goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, enz. Ingeval de koper geen voldoende garantie aan de verkoper biedt kan, heeft laatstgenoemde het recht de gehele bestelling te annuleren, en dit zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding aan de koper.

12. Ontbindend beding
Zo een factuur niet wordt betaald op de vervaldatum, of in geval Art. 10 moet worden toegepast, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft door eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper heeft dan het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van een rechtbank. Daarenboven zal een schadevergoeding van minstens 15% van de prijs verschuldigd zijn.

13. Waarborg
De verkoper verbindt zich binnen hiernavolgende grenzen een bruikbaarheid benadelend gebrek, voortvloeiend uit ondeugdelijk ontwerp of materiaal, te verhelpen.
Deze verplichtingen strekken zich slechts uit tot de verborgen gebreken welke blijken gedurende 6 maanden na indienstneming, maximum echter 12 maanden na de ter beschikking stelling van de goederen en schriftelijk gemeld binnen de acht dagen na vaststelling. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van de goederen.
Deze waarborg vervalt voor alle apparaten die slecht onderhouden of buiten de specificaties gebruikt werden, evenals voor apparaten die door de koper of derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de verkoper, hersteld of aangepast werden. Alle mechanische slijtage of beschadigingen, bevriezing, erosie, corrosie of invloed van chemische en/ of andere aard vallen buiten de waarborg. Deze waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken in de werkplaats van de verkoper, of op een andere door de verkoper goed te keuren plaats, en dit binnen een overeen te komen termijn. Alle kosten voor het vervoer, de douane, het demonteren en monteren, enz. zijn ten laste van de koper. Indien het gaat om fabricatie volgens tekening, zal in elk geval de waarborg beperkt blijven tot de uitvoering van de stukken volgens de tekening van de verkoper. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

14. Overmacht
Overmacht geldt, indien omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst hinderen: bv. arbeidsconflicten, brand, overstroming, natuurcatastrofen, ziekte, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in energieverbruik, maatregelen genomen door de overheid, en alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de verkoper. Vanzelfsprekend zal de koper hiervan ten spoedigste worden ingelicht. De uitvoering van bestellingen is niet afdwingbaar ten tijde van overmacht, overeen gekomen prijzen zullen aangepast worden aan eventuele nieuwe omstandigheden.

15. Toepasbare wet – bevoegde rechtbanken
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.