0484 61 42 18

Privacybeleid
Kunstgrassen MON VER't

Kunstgrassen MON VER’t verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor nadere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met kunstgrassenmonvert@gmail.com.

Verwerkingsdoeleinden
Kunstgrassen MON VER’t verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klant- en orderbeheerdoeleinden (inclusief klantenadministratie, volgen van bestellingen/leveringen, facturering, solvabiliteitsbewaking, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klanten hebben altijd het recht om hun toestemming in te trekken.

Doorgifte aan derden
Mocht dit nodig zijn om de genoemde doelstellingen te bereiken, dan zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Kunstgrassen MON VER’t of met een andere partner van Kunstgrassen MON VER’t.

Kunstgrassen MON VER’t garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (o.a. op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, verbetering, wissen, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op grond van deze bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gestandaardiseerde en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en om deze persoonsgegevens aan een ander bedrijf te laten doorsturen.

Om de voornoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

– De instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– Een e-mail te sturen naar het volgende adres: kunstgrassenmonvert@gmail.com.

Direct marketing
De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

Klachten
De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (rue de la Presse 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst, telkens wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt telkens wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de helpfunctie). Houdt u er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.